REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PŁATNEGO PRZY GALERII STELA

I. ORGANIZACJA PARKINGU

 1. Parking  prowadzony  przez  INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. jest  parkingiem niestrzeżonym płatnym.
 2. Powierzchnia parkingu, wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez pracowników administracji GALERII STELA, ochronę budynku, jak i system kamer, a nagrania są archiwizowane.
 3. Cennik i regulamin dostępne są w administracji GALERII STELA oraz na stronie internetowej www.galeriastela.pl
 4. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (tj. osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z parkingu lub właściciel pojazdu).
 5. Poprzez wjazd na teren parkingu (tj. z chwilą pobrania biletu parkingowego) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego pomiędzy Użytkownikiem a INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. na warunkach określonych w niniejszym „Regulaminie”. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z parkingu.
 6. INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. ma wyłączne prawo do decydowania o zamknięciu lub otwarciu parkingu w ustalonych przez siebie terminach, jak również może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu parkingu z użytkowania.

II. WARUNKI NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO

1. Każdy Użytkownik pojazdu, wjeżdżając na teren parkingu, wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
2. Do skorzystania z miejsca parkingowego uprawnia bilet opłaty parkingowej. 
3. Posiadacz biletu, który przekroczy czas parkowania, do jakiego uprawnia go bilet, obowiązany jest dokonać opłaty wg obowiązującego i wywieszonego cennika zatwierdzonego przez INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. w automacie parkingowym.
4. Warunkiem najmu miejsca parkingowego jest najem miejsca w systemie godzinowym za pobraniem biletu parkingowego.

III. CENA I CZAS PARKOWANIA

1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe.
2. Pojazd może zostać zabrany z parkingu tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie.
3. INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. uznaje osobę przedkładającą bilet parkingowy za upoważnioną do kierowania i wyjazdu z parkingu danym pojazdem.
4. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem w kasie parkingowej umieszczonej na terenie parkingu.
5. Za brak biletu naliczona będzie opłata w wysokości 50 zł.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 SP. Z O.O.

INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie wydzielonym do parkowania. INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, a także za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe lub stanowiących jego wyposażenie.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie GALERII STELA osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, dostawców, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika administracji GALERII STELA o danym zdarzeniu  i złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, dostawców, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące.

VI. WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

1. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego przepisu, INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. jest uprawniona do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub naliczania dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc.

2. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu, stosowania się do poleceń pracowników administracji GALERII STELA oraz pracowników ochrony parkingu. Odpowiednio stosuje się przepisy kodeksu drogowego.
3. INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. jest upoważniona do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
4. Maksymalna dopuszczalna wysokość pojazdów wjeżdżających na teren parkingu nie może przekraczać 2 (dwóch) metrów.

VII. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Parking oznaczony jest jako strefa ruchu, gdzie obowiązują przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. NR 108 poz. 908, tj. z późniejszymi zmianami).
 2. Na terenie parkingu obowiązuje max. prędkość do 5 km/h.
 3. Na terenie parkingu zabronione jest:
  • palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu;
  • magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
  • tankowanie pojazdów;
  • pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
  • parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
  • przebywanie osób nieupoważnionych;
  • przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu;
 4. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie parkingu.
 5. Na terenie parkingu obowiązuje prowadzenie pojazdu z włączonymi światłami mijania. 

VIII. FAKTURY

INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. wydaje Faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie Użytkowników w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia paragonu. Faktura VAT może zostać przesłana na podany adres, po złożeniu oświadczenia przez Użytkownika, upoważniającego INBAP NIERUCHOMOŚCI 4 sp. z o.o. do wysłania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

IX. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: Administracja Galerii Stela, ul. Wojciecha Korfantego 23, 43-400 Cieszyn.

W przypadku problemów związanych z opuszczeniem parkingu proszę o kontakt pod nr tel. 669 539 669 od godz. 7.00 do godz. 22.00 (pon. – sob.) oraz od godz. 8.00 do godz. 19.00 (niedz.).

Administracja Galerii Stela

PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY – CENNIK

1-3 godz. – bezpłatnie
4 godz. – 3 zł
5 godz. – 4 zł
każda następna godzina – 5 zł

Za brak biletu naliczona będzie opłata w wysokości 50 zł